O Nás

Technická univerzita v Košiciach je už tradične centrom rozvoja a iniciátorom inovácií v oblasti robotiky.

Už začiatkom 70-tych rokov minulého storočia bol na Strojníckej fakulte pod vedením prof. Budu realizovaný vlastný vývoj robota HYMR 50 a intenzívne sa rozvíjala spolupráca s priemyslom pri zavádzaní robotických systémov do praxe.

Táto tradícia bola systematicky rozvíjaná do dnešných dní a v spolupráci s priemyslom tak bolo úspešne riešených na báze robotiky množstvo domácich i zahraničných projektov (CERN, jadrová energetika, automobilový priemysel a ďalšie prípady automatizácie v malých a stredných podnikoch).

Dobré meno univerzity v oblasti robotiky v zahraničí viedlo k jej prizvaniu do projektu rámcového programu Horizont 2020, zameraného na vytvorenie siete Digitálnych Inovačných Hubov pre aplikáciu robotických systémov hlavne v malých a stredných podnikoch.

Táto webovská stránka Vám poskytne informácie o tom, ako Vám môže náš Hub v spolupráci s európskymi partnermi pomôcť pri zvyšovaní efektívnosti Vašej výroby aplikáciou robotických systémov.

Čo je to HUB

Technická univerzita v Košiciach so svojím Prototypovým a inovačným centrom získala v rámci projektu RIMA (Horizont 2020) štatút Digitálneho inovačného hubu (DIH-Digital Innovation Hub) pre oblasť robotiky a stala sa súčasťou európskej siete 13-tich takýchto Hubov.

Cieľom nášho Hubu je pomáhať priemyslu pri zvyšovaní efektívnosti a kvality výroby aplikáciou nových robotických systémov.

Naša podpora bude zameraná na celú reťaz organizácií v oblasti robotiky, od výrobcov a dodávateľov robotov, cez integrátorov a servisné firmy, až po používateľov robotických systémov.

Výhodou spolupráce s Hubom je možnosť využívania širokej škály služieb akými sú napr. návrh resp. vývoj nových robotických riešení, testovanie prototypov, zaškolenie personálu, pomoc pri hľadaní modelov financovania, či poradenstvo pri vývoze robotických systémov do krajín EU s využitím znalostí partnerov v rámci siete DIH.

Aké služby ponúkame

  • pomoc s Vaším inovačným zámerom formou návrhu nového riešenia, jeho výroby a overenia prototypu. Široké zázemie expertných znalostí v rámci univerzity je v Habe rozšírené o znalosti expertov európskej siete partnerských Habov
  • zaškolenie personálu pri zavádzaní robotických systémov
  • pomoc pri hľadaní vhodného modelu financovania inovačného zámeru (kaskádové projekty, štrukturálne fondy, APVV a pod.)
  • spolupráca v oblasti patentoprávnej ochrany nových robotických riešení

 

1. Klient: Faurecia Interior Systems Kosice

Pri spájaní komponentov interiérových častí automobilov, ako sú výplne dverí, palubná doska a pod., bola vo firme využívaná ručná práca. Kvalitu lepeného spoja, produktivitu práce i ekonomickú efektívnosť tak do značnej miery ovplyvňoval ľudský faktor. Nanášanie lepidla nebolo dostatočne rovnomerné a jeho spotreba bola zbytočne vysoká. Vzhľadom na požiadavky trhu bolo žiadúce i zvýšenie produktivity práce.

 

Ponúkli sme firme riešenie formou robotizovaného pracoviska pre nanášanie lepidla nástrekom. Robotické nanášanie lepidiel na pomerne rovné plochy bolo v priemysle už overené, ale v prípade členitých plôch to bolo stále problematické. Pre úspešné vyriešenie celej technológie bolo potrebné zabezpečiť vhodné vlastnosti lepidla, vytvoriť riadiace algoritmy pre minimalizáciu spotreby lepidla, vyriešiť automatické čistenie trysiek a doladiť manipuláciu a logistiku tak, aby výrobnosť pracoviska bola vyššia než ručná práca.
Riešenie sa osvedčilo a nový systém sa rozšíril i do sesterských firiem.

 

2. Klient: JAVYS a.s.

Pri vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vznikla potreba likvidácie progenerátorov. Dovtedy používané technológie pre fragmentáciu veľkorozmerných konštrukcií, ako ručné pálenie plameňom a plazmou, už nevyhovovali novým požiadavkám na ochranu zdravia pracovníkov. I technológie využívané vo svete stále vyžadovali značné množstvo ľudskej práce.

 

Navrhli sme im automatizovaný systém rezania plášťa parogenerátora a robotický komplex fragmentácie teplovýmenných rúrok. Riešenie v spolupráci s firmou VUJE a.s. umožnilo minimalizovať zdravotné ohrozenie pracovníkov ako i skrátiť vedľajšie časy. Následne sme navrhli i systém sekundárneho delenia rúrok pre možnosť ich automatického ukladania do sudov. Komplexná digitalizácia tohto pracoviska dáva predpoklad jeho uplatnenia i v ďalších vyraďovaných jadrových elektrárňach.

 

3. Klient: Nemocnica Košice-Šaca

Nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach začína byť kritický a preto pre práce nevyžadujúce priamu interakciu s pacientom hľadala nemocnica Šaca riešenie.

 

Navrhli sme im v spolupráci s firmou Photoneo riešenie formou mobilného robota na distribúciu materiálu a liekov medzi oddeleniami a k pacientom. Náročné bolo riešenie navigácie v existujúcich priestoroch nemocnice i vytvorenie nového logistického systému. Úspech riešenia bol medzi iným aj výsledkom dôkladného zaškolenia personálu. Pacienti nového člena posádky prijali veľmi priaznivo.

Priestory na spoluprácu

Univerzita má pre aktivity Habu k dispozícii halu PK14 (36x13m) a špecializované odborné laboratóriá so špičkovou technikou s využitím na testovanie nových riešení.

Výrobné kapacity pre vyššiu úroveň kvality potrebnú pre spoľahlivé robotické systémy.

 

Nové informácie

1. Robotics Hub Košice a BOWI projekt

Projekt BOWI spája centrá digitálnych inovácií a SME pri objavovaní pokročilých digitálnych riešení.

Robotics Hub Košice bol vybraný projektom BOWI ako DIH centrum, ktoré má slúžiť vybraným SME s ich potrebami posilniť sa vo vzťahu k robotike. Tešíme sa na spoluprácu s SME v súvislosti s ich DIH.

Viac informácií

 

2. Pripojte sa ku komunite siete RIMA ....... ak je pre Vás podnikanie v robotike v oblasti inšpekcie a údržby zaujímavé

Sieť RIMA má spájať kľúčové zainteresované strany v robotike I&M a ponúkať svojej komunite miesto na spoluprácu, zdieľanie informácií o robotike I&M a zapojenie sa do najnovšieho vývoja.

Chceli by ste vstúpiť do tohto biznisu, rozšíriť svoju zákaznícku základňu, vyvinúť nové riešenia alebo ....? Pripojte sa ku komunite RIMA poskytovateľov technológií, poskytovateľov služieb, vlastníkov aktív, Digital Innovation Hubs a ďalších.

Náš Robotics Hub Košice je dobre oboznámený so sieťou a podnikmi, takže v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Alebo nám zavolajte: +421 905 474 353 (Ladislav Vargovčík)
                               +421 950 563 736 (Ebert van Vonderen)


 

baner

eu

CONTACT US

Send a message

Address

Park Komenského 12a‎

Košice, 04001, Slovakia

Phone number

+421 55 602 3365

+421 55 602 3369

E-mail

ladislav.vargovcik@tuke.sk

lambertus.a.w.van.vonderen@tuke.sk

Support

+421 905 474 353

+421 950 563 736

Copyright 2019. All Rights Reserved